Zwroty

 

Reklamacje

  1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

  2. Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

  3. Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

  4. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy: odesłać towar, wraz ze wskazaniem czego oczekuje Kupujący oraz ze wskazaniem na czym polega niezgodność Towaru z Umową. Kupujący, który zwraca Towar zobowiązany jest podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).

  6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.

  7. MP-Carparts nie jest producentem sprzedawanych towarów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w sprzedanym Towarze – na życzenie Kupującego, pośredniczy w naprawie.

  8. Towaru zwrócić nie można, jeżeli on byl zamontowany na samochód i zepsuł się lub był uszkodzony z powodu jego niesprawności.