Regulamin

§ 1

Informacje ogólne

Regulamin opisuje zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej mp-carparts.pl. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnego.

§ 2

Słownik

 1. Cena” – stosowana przez MP-Carparts cena Towaru brutto, zawierająca podatek VAT, wyrażona w PLN;

 2. Dzień Roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski;

 3. Koszt Dostawy” – zapłata za dostarczenie Towaru, który jest przedmiotem Umowy Sprzedaży. Koszt Dostawy zależy od sposobu dostarczenia Towaru wybranego przez Klienta. Koszt dostawy zawiera podatek VAT i wyrażony jest w PLN;

 4. Koszyk” – opcja na stronie internetowej, za pomocą której Klient wybiera dany Towar, a także dodaje i usuwa Towary z utworzonej wcześniej listy, a następnie dokonuje złożenia Zamówienia;

 5. Kupujący” - użytkownik mp-carparts.pl.

 6. „mp-carparts.pl” – strona internetowa, za pomocą której Klient przegląda prezentowane Towary i może dokonać złożenia Zamówienia;

 7. Sprzedający” – Firma MP-Carparts Sp. z o. o. o numerze REGON 364155953 z siedzibą w Polsce, w Broniszach, przy ul. Poznańskiej 98.

 8. Towar” – rzecz, przedstawiana na stronie internetowej mp-carparts.pl, mogąca stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży;

 9. Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy firmą MP-carparts a Klientem, za pomocą strony internetowej przy wykorzystaniu Serwisu, w sposób opisany w Regulaminie;

 10. Zamówienie” – zamówienie składane przez Klienta przy wykorzystaniu mp-carparts.pl, na Towary dostępne. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru wskazanego w treści Zamówienia, za Cenę wskazaną w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.

 

§ 3

Zamówienie

 1. Zamówienia można składać w każdym czasie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z poniższym zastrzeżeniem. Sprzedający zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu mp-carparts.pl, w szczególności w związku z koniecznością dokonania stosownych ulepszeń, aktualizacji i napraw. O czasowej niedostępności mp-carparts.pl Użytkownik jest informowany za pomocą komunikatu na stronie głównej Serwisu.

 2. Zamówienie składane do godziny 12-stej w Dniu Roboczym realizowane jest w tym samym Dniu roboczym. Zamówienie złożone po godzinie 12-stej realizowane jest w kolejnym Dniu Roboczym.

 3. Złożenie Zamówienia, a następnie zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga rejestracji na mp-carparts.pl. Klient wybiera na stronie internetowej Towar lub Towary, które zamierza kupić, dodaje je po kolei do Koszyka wciskając odpowiedni przycisk pod Towarem, a następnie wybierając opcję „Koszyk” podsumowuje złożone Zamówienie. Na tym etapie Klient może jeszcze dodawać i usuwać Towary ze składanego Zamówienia.

 4. Po wybraniu wszystkich Towarów Klient wybiera sposób dostawy Towaru (który musi być jednakowy dla wszystkich Towarów wybranych podczas jednego Zamówienia). Klient może wybrać jako sposób dostawy Przesyłkę kurierem, odbiór osobisty lub inne możliwe warianty.

 5. W celu realizacji Zamówienia Klient musi podać swoje dane osobowe i adresowe (w tym mail i telefon kontaktowy), a także dokonać zaakceptowania niniejszego Regulaminu, co jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Następnie Klient wybiera przycisk Podsumowanie, gdzie weryfikuje ponownie wszystkie wprowadzone wcześniej dane, a także wybrane Towary, ich Cenę i Sposób dostawy, a następnie zatwierdza Zamówienie za pomocą przycisku Kupuj.

 6. Za zgodą Sprzedającego Zamówienie Kupujący może przesłać również na adres mailowy: zamowienia@mp-carparts.pl, podając w wiadomości wszystkie szczegóły dotyczące Zamówienia. O przyjęciu Zamówienia do realizacji Sprzedający informuje za pomocą wiadomości email (jak w przypadku standardowego Zamówienia).

 7. O realizacji Zamówienia Sprzedający informuje Klienta z pomocą wiadomości email, podając przy tym przewidywany czas realizacji Zamówienia, który może się różnić w zależności od wybranego Towaru, sposobu dostawy, lub miejsca dostarczenia Zamówienia.

 8. Przesłanie przez Sprzedającego informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie złożonej przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, w brzmieniu tożsamym do treści złożonej w Zamówieniu.

 9. Od chwili gdy Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego – Klient nie może dokonywać zmian w złożonym Zamówieniu, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

 10. W razie gdy Zamówienie nie może zostać zrealizowane (w związku z niedostępnością towaru) Kupujący będzie o tym poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości email. W przypadku, gdy Kupujący dokonał już zapłaty za dany Towar kwota ta zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek Kupującego, chyba, że brak możliwości realizacji Zamówienia jest czasowy, a Kupujący wyraża zgodę na późniejszą realizację Zamówienia (w podanym mu terminie).

 11. W momencie realizacji Zamówienia / wysłania przesyłki Kupujący otrzymuje informację o tym fakcie za pomocą wiadomości email.

§ 4

Rejestracja

 1. Rejestracja na mp-carparts.pl jest bezpłatna i nieobowiązkowa.

 2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia Zamówienia, ale zarejestrowanie Konta na mp-carparts.pl ułatwia częste korzystanie ze Sklepu.

 3. Aby dokonać rejestracji na mp-carparts.pl Kupujący wypełnia stosowny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Następnie Kupujący otrzymuje w serwisie własne konto z hasłem. Login Kupującego stanowi jego adres mailowy podany podczas rejestracji w Serwisie.

 4. Jeden Kupujący może posiadać tylko jedno Konto na mp-carparts.pl. W przypadku konieczności dokonania zmiany danych na koncie Kupującego – Kupujący wysyła taką informację za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu mailowego podanego podczas rejestracji do Sprzedającego, podając dane, które powinny zostać zmienione, a także zakres zmian. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone lub podane przez Kupującego dane.

 5. Kupujący zobowiązuje się, że będzie korzystać z mp-carparts.pl podając tylko prawdziwe dane, w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, nie naruszając tym samym dóbr osobistych osób trzecich. W uzasadnionych przypadkach dopuszczenia się przez Sprzedającego czynności niezgodnych z niniejszym Regulaminem, prawem bądź zasadami współżycia społecznego Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Kupującego. O takim fakcie Kupujący zostanie poinformowany za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji.

§ 5

Cena, Dostawa

 1. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży – realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu wynagrodzenia w kwocie obejmującej – Wszystkie Towary złożone w Zamówieniu oraz Koszty dostawy.

 2. W przypadku braku otrzymania przelewu w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia realizacji Zamówienia, w kwocie wystarczającej na pokrycie Zamówienia wraz z Kosztami Dostawy Zamówienie uznaje się za anulowane.

 3. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy, których wysokość zależy od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy Towarów.

 4. Kupujący może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy przed dostarczeniem Towaru (przedpłata za pomocą przelewu internetowego) albo przy odbiorze zamówionego Towaru (za pobraniem).

 5. Dostawa przesyłki realizowana jest na terenie Polski za pośrednictwem kuriera lub. Odbiór przesyłki potwierdzony jest pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 6. Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Kupujący wraz z kurierem powinien podpisać protokół stwierdzający zauważoną wadę.

 7. Sprzedający dostarcza Towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Użytkownik podał dane niezbędne do jej wystawienia.

§ 6

Odstąpienie od Umowy

 1. Kupującemu, będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin na odstąpienie rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Kupujący informuje Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 6. Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres MP-Carparts niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Kupujący ponosi koszt zwrotu Towaru / Towarów.

 7. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia mu towaru. Sprzedający zwraca Kupującemu dokonane płatności dopiero po otrzymaniu zwróconego Towaru.

§ 7

Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

 2. Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 3. Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 4. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy: odesłać towar, wraz ze wskazaniem czego oczekuje Kupujący oraz ze wskazaniem na czym polega niezgodność Towaru z Umową. Kupujący, który zwraca Towar zobowiązany jest podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).

 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.

 7. MP-Carparts nie jest producentem sprzedawanych towarów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w sprzedanym Towarze – na życzenie Kupującego, pośredniczy w naprawie.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Wszelka komunikacja między stronami odbywa się w języku polskim.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niewykonania świadczenia w przypadku wystąpienia siły wyższej. Sprzedający poinformuje Kupującego w przypadku ustąpienia siły wyższej o zaistnieniu takich okoliczności, a także o możliwie najszybszym terminie realizacji świadczenia.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania mp-carparts.pl, w całości lub części w szczególności w celu dokonania usprawnień, aktualizacji bądź modernizacji. Kupującemu ne przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

 4. Sprzedający wyraża zgodę na kopiowanie lub drukowanie materiałów i treści zawartych na mp-carparts.pl wyłącznie na własny użytek.

 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów istnieje możliwość ich rozpatrywania na drodze postępowania mediacyjnego.

 6. MP-Carparts ma prawo do dokonywania Zmian w niniejszym Regulaminie.